ตรวจสัญญาณมะเร็งตับ – สารวัดค่ามะเร็งตับ AFP

AFP สารวัดค่ามะเร็งตับ
AFP สารวัดค่ามะเร็งตับ

AFP สารวัดค่ามะเร็งตับ

สารวัดค่ามะเร็งตับ AFP หรือ Alpha – Fetoprotein คือสารวัดค่ามะเร็งตับ เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและตรวจประเมินผลการรักษาโรคมะเร็งตับ

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับ AFP

AFP เป็นสารวัดค่ามะเร็งตับที่นิยมนำมาใช้ในการตรวจค้นหาขั้นต้นของโรคมะเร็งตับ มะเร็งลูกอัณฑะหรือมะเร็งรังไข่ โดยเริ่มแรกนั้น AFP ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจความผิดปกติของรกที่ห่อหุ้มตัวทารกหรือเนื้อเยื่ออื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการกำเนิดทารก แต่เนื่องจากพบว่า AFP สามารถตรวจหาสัญญาณบ่งชี้มะเร็งได้ จึงนำมาใช้ในการตรวจวัดค่ามะเร็งตับและได้รับความนิยมมาเท่าทุกวันนี้โดยสำหรับการตรวจหญิงตั้งครรภ์

ค่า AFP จะสูงที่สุดเมื่อมีอายุครรภ์ประมาณสัปดาห์ที่ 16-18 และสำหรับทารกหลังคลอดที่กำลังเจริญเติบโต ค่า AFP จะมีค่าเป็นศูนย์หรือใกล้ศูนย์มากที่สุดเมื่ออายุครบ 1 ขวบ จากนั้นจึงจะตรวจพบค่า AFP ในเลือดอีกครั้งเมื่อตับมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการถูกรบกวนด้วยสารพิษ การป่วยด้วยไวรัสตับอักเสบหรืออื่นๆ นอกจากนี้ยังบ่งชี้ถึงมะเร็งตับได้มากถึง 90%

ผลการตรวจค่า AFP อื่นๆ

AFP นอกจากจะตรวจหาสัญญาณมะเร็งตับได้แล้ว ก็อาจตรวจพบอื่นๆ ได้อีก เช่น- AFP ตรวจหาค่ามะเร็งรังไข่ มะเร็งลูกอัณฑะและมะเร็งในอวัยวะส่วนอื่นบางชนิด- AFP ตรวจหาค่ามะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด เป็นต้น โดยอาจต้องหาจากหลายๆ ค่าเพื่อสรุปความแน่นอน

– AFP อาจพบในโรคที่ไม่ใช่โรคมะเร็งได้ แต่เป็นความผิดปกติที่ตับ เช่น ตับแข็ง ตับอักเสบ เป็นต้นค่าปกติของ AFP

ค่าปกติของ AFP

โดยทั่วไปจะมีค่า AFP : <15 ng/mL หรืออาจยึดตามค่าที่ได้ระบุไว้ในใบรายงานผลการตรวจเลือด เฉพาะบุคคลที่มีค่าความผิดปกติของ AFP

ค่าผิดปกติของ AFP

ให้ดูว่าไปทางมากหรือน้อย โดยหากไปทางน้อยจะถือว่าปกติ แต่หากไปทางมากจะถือว่าผิดปกติ ซึ่งนั่นอาจมีสาเหตุจาก

โรคมะเร็งตับ

มะเร็งรังไข่ (พบในสตรี)

มะเร็งลูกอัณฑะ (พบในบุรุษ)

มะเร็งชนิดอื่นๆ ทีมีความสัมพันธ์กับการตรวจ เช่น มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม เป็นต้น

โรคเกี่ยวกับตับที่ไม่ใช่มะเร็ง

เอกสารอ้างอิง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์. รู้ก่อนเข้าใจการตรวจรักษามะเร็ง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.

Prasad AR, Bernstein H (March 2013). Epigenetic field defects in progression to cancer. World Journal of Gastrointestinal Oncology.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here