AFP สารวัดค่ามะเร็งตับ
AFP คือ สารวัดค่ามะเร็งตับที่นิยมนำมาใช้ในการตรวจค้นหาขั้นต้นของโรคมะเร็งตับ มะเร็งลูกอัณฑะหรือมะเร็งรังไข่

Alpha Fetoprotein ( AFP ) คือ

Alpha Fetoprotein ( AFP ) คือ โปรตีนที่จะถูกสร้างจากตับในตัวอ่อนขณะอยู่ในครรภ์มารดา และลดลงเมื่อคลอดออกมา แต่หากตับได้รับการบาดเจ็บ หรือเกิดมะเร็งขึ้นมาจะทำให้ระดับค่า AFP เพิ่มขึ้น สารวัดค่ามะเร็งตับนี้เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและตรวจประเมินผลการรักษามะเร็งตับ

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับ Alpha Fetoprotein ( AFP )

Alpha Fetoprotein ( AFP ) คือ สารวัดค่ามะเร็งตับที่นิยมนำมาใช้ในการ ตรวจมะเร็งตับ มะเร็งลูกอัณฑะหรือมะเร็งรังไข่ ขั้นต้นโดยเริ่มแรกนั้น AFP ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจความผิดปกติของรกที่ห่อหุ้มตัวทารกหรือเนื้อเยื่ออื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการกำเนิดทารก แต่เนื่องจากพบว่า AFP สามารถตรวจหาสัญญาณบ่งชี้มะเร็งได้ จึงนำมาใช้ในการตรวจวัดค่า มะเร็งตับ และได้รับความนิยมมาเท่าทุกวันนี้โดยสำหรับการตรวจหญิงตั้งครรภ์

ค่า AFP จะสูงที่สุดเมื่อมีอายุครรภ์ประมาณสัปดาห์ที่ 16-18 และสำหรับทารกหลังคลอดที่กำลังเจริญเติบโต ค่า AFP จะมีค่าเป็นศูนย์หรือใกล้ศูนย์มากที่สุดเมื่ออายุครบ 1 ขวบ จากนั้นจึงจะตรวจพบค่า AFP ในเลือดอีกครั้งเมื่อตับมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการถูกรบกวนด้วยสารพิษ การป่วยด้วยไวรัสตับอักเสบหรืออื่นๆ นอกจากนี้ยังบ่งชี้ถึง มะเร็งตับ ได้มากถึง 90%

ผลการตรวจค่า Alpha Fetoprotein ( AFP ) อื่นๆ

AFP นอกจากจะตรวจมะเร็งตับได้แล้ว ก็อาจตรวจพบอื่นๆ ได้อีก เช่น- AFP ตรวจหาค่ามะเร็งรังไข่ มะเร็งลูกอัณฑะและมะเร็งในอวัยวะส่วนอื่นบางชนิด- AFP ตรวจหาค่ามะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด เป็นต้น โดยอาจต้องหาจากหลายๆ ค่าเพื่อสรุปความแน่นอน

– AFP อาจพบในโรคที่ไม่ใช่โรคมะเร็งได้ แต่เป็นความผิดปกติที่ตับ เช่น ตับแข็ง ตับอักเสบ เป็นต้นค่าปกติของ AFP

ค่าปกติของ Alpha Fetoprotein ( AFP )

โดยทั่วไปจะมีค่า AFP : <15 ng/mL หรืออาจยึดตามค่าที่ได้ระบุไว้ในใบรายงานผลการตรวจเลือด เฉพาะบุคคลที่มีค่าความผิดปกติของ AFP

ค่าผิดปกติของ Alpha Fetoprotein ( AFP )

ให้ดูว่าไปทางมากหรือน้อย โดยหากไปทางน้อยจะถือว่าปกติ แต่หากไปทางมากจะถือว่าผิดปกติ ซึ่งนั่นอาจมีสาเหตุจาก

  • โรคมะเร็งตับ
  • มะเร็งรังไข่ ( พบในสตรี )
  • มะเร็งลูกอัณฑะ ( พบในบุรุษ )
  • มะเร็งชนิดอื่นๆ ทีมีความสัมพันธ์กับการตรวจ เช่น มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม เป็นต้น
  • โรคเกี่ยวกับตับที่ไม่ใช่มะเร็ง

ร่วมตอบคำถามกับเรา

[poll id=”20555″]

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์. รู้ก่อนเข้าใจการตรวจรักษามะเร็ง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.

Prasad AR, Bernstein H (March 2013). Epigenetic field defects in progression to cancer. World Journal of Gastrointestinal Oncology.