Home นโยบายการให้บริการ

นโยบายการให้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

amprohealth.com ได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์บนเว็บไซต์ “amprohealth.com” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” เพื่อเป็นช่องทางการซื้อสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพออนไลน์ การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการใช้บริการ ทั้งนี้ การเข้าใช้งานเว็บไซต์ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวโดยตลอด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันธ์ตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์โดยทันที

การลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ สามารถทำการสั่งซื้อสินค้า ได้รับส่วนลดจากการสั่งซื้อสินค้า ตลอดจนได้รับการคุ้มครองดูแลตามสิทธิต่างๆ ตามที่เว็บไซต์กำหนดผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ หากบริษัทตรวจพบในภายหลังว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิ์ระงับความเป็นสมาชิกและการใช้งานระบบทั้งหมดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

amprohealth.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของ เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวมาแล้วเราจะถือว่าท่านยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ในกรณีที่จำเป็นและสมควร ดังที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้

amprohealth.com จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเพี่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และคู่มือการเก็บรักษาข้อมูลของเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเราจะเก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใครเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ ท้ายที่สุดแล้วท่านสมาชิกเจ้าของข้อมูลจะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวของท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้น amprohealth.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

เพื่อช่วยในการบริหารจัดการให้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจึงรวบรวมและถือสิทธิ์ทั้งหมดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หากท่านต้องการที่จะให้เราเลิกใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อข้างต้น ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม โปรดติดต่อเราตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง เราจะยกเลิกการใช้ข้อมูลของท่านในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของท่านได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านเสียก่อน ยกเว้นกรณีที่ทีมงาน amprohealth.com มีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของทีมงาน amprohealth.com ตลอดจนผู้ใช้บริการ/ลูกค้าของ amprohealth.com หรือบุคคลอื่น

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ Facebook หรือ Google ซึ่งได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ amprohealth.com เราจึงขอแนะนำให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในลักษณะนี้ การปรับปรุงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ เราพยายามที่จะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท amprohealth.com ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
1. ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
2. ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต
3. เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทจากทางอีเมลหรือสื่ออื่นๆ ยกเว้นผู้ใช้บริการจะระบุว่าไม่ต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัท ทั้งนี้การส่งอีเมลข่าวสารไปยังสมาชิก ทางบริษัทจะทำการ Scan และตรวจจับ Virus ก่อนส่งอีเมลทุกครั้ง ดังนั้นหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam mail ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

คุกกี้ (Cookie)

คุกกี้ เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้บริษัททราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป ทำให้เว็บไซต์สามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ท่านสามารถกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งเตือนเมื่อได้รับคุกกี้ รวมทั้งสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้หากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้เข้ามาอยู่ในบราวเซอร์ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้งานคุกกี้ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในขณะที่ท่านกำลังใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

การขอข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทอาจร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดโปรโมชั่น หรือเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน เมื่อบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว จะแสดงให้ท่านเห็นเมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ เช่น มี Popup เล็กๆ ขึ้นมาถามข้อมูลวันเกิดของท่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้มอบสิทธิพิเศษในเดือนเกิดให้แก่ท่านในโอกาสต่อไป เป็นต้น ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถปิดหน้าจอ Popup ได้ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ โดยเข้าไปที่ บัญชีของฉัน (My Account)

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

บริษัทขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะไม่นำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

ข้อควรระวัง

ท่านจะต้องรักษา Username (ชื่อผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งเมื่อต้องการออกจากเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ ทางบริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

amprohealth.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านคงเข้าใจดีว่า เราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ เนื้อหาของนโยบายและวิธีการปฏิบัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ และแนวทางการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้นได้