นโยบายการให้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

amprohealth.com ได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์บนเว็บไซต์ “amprohealth.com” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” เพื่อเป็นช่องทางการซื้อสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพออนไลน์ การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการใช้บริการ ทั้งนี้ การเข้าใช้งานเว็บไซต์ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวโดยตลอด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันธ์ตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์โดยทันที

การลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ สามารถทำการสั่งซื้อสินค้า ได้รับส่วนลดจากการสั่งซื้อสินค้า ตลอดจนได้รับการคุ้มครองดูแลตามสิทธิต่างๆ ตามที่เว็บไซต์กำหนดผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ หากบริษัทตรวจพบในภายหลังว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิ์ระงับความเป็นสมาชิกและการใช้งานระบบทั้งหมดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

amprohealth.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของ เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวมาแล้วเราจะถือว่าท่านยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ในกรณีที่จำเป็นและสมควร ดังที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้

amprohealth.com จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเพี่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และคู่มือการเก็บรักษาข้อมูลของเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเราจะเก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใครเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ ท้ายที่สุดแล้วท่านสมาชิกเจ้าของข้อมูลจะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวของท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้น amprohealth.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

เพื่อช่วยในการบริหารจัดการให้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจึงรวบรวมและถือสิทธิ์ทั้งหมดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หากท่านต้องการที่จะให้เราเลิกใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อข้างต้น ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม โปรดติดต่อเราตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง เราจะยกเลิกการใช้ข้อมูลของท่านในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของท่านได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านเสียก่อน ยกเว้นกรณีที่ทีมงาน amprohealth.com มีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของทีมงาน amprohealth.com ตลอดจนผู้ใช้บริการ/ลูกค้าของ amprohealth.com หรือบุคคลอื่น

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ Facebook หรือ Google ซึ่งได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ amprohealth.com เราจึงขอแนะนำให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในลักษณะนี้ การปรับปรุงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ เราพยายามที่จะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท amprohealth.com ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
1. ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
2. ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต
3. เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทจากทางอีเมลหรือสื่ออื่นๆ ยกเว้นผู้ใช้บริการจะระบุว่าไม่ต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัท ทั้งนี้การส่งอีเมลข่าวสารไปยังสมาชิก ทางบริษัทจะทำการ Scan และตรวจจับ Virus ก่อนส่งอีเมลทุกครั้ง ดังนั้นหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam mail ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

คุกกี้ (Cookie)

คุกกี้ เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้บริษัททราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป ทำให้เว็บไซต์สามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ท่านสามารถกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งเตือนเมื่อได้รับคุกกี้ รวมทั้งสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้หากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้เข้ามาอยู่ในบราวเซอร์ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้งานคุกกี้ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในขณะที่ท่านกำลังใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

การขอข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทอาจร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดโปรโมชั่น หรือเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน เมื่อบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว จะแสดงให้ท่านเห็นเมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ เช่น มี Popup เล็กๆ ขึ้นมาถามข้อมูลวันเกิดของท่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้มอบสิทธิพิเศษในเดือนเกิดให้แก่ท่านในโอกาสต่อไป เป็นต้น ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถปิดหน้าจอ Popup ได้ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ โดยเข้าไปที่ บัญชีของฉัน (My Account)

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

บริษัทขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะไม่นำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

ข้อควรระวัง

ท่านจะต้องรักษา Username (ชื่อผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งเมื่อต้องการออกจากเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ ทางบริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

amprohealth.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านคงเข้าใจดีว่า เราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ เนื้อหาของนโยบายและวิธีการปฏิบัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ และแนวทางการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้นได้

นโยบายการคืนสินค้า/ขอเงินคืน

amprohealth.com มีนโยบายรับประกันความพึงพอใจในสินค้า 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (ยึดตามวันที่อากรแสตมป์ที่ติดบนกล่องบรรจุภัณฑ์) โดยลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ หรือขอรับเงินคืนได้ โดยการส่งคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ www.amprohealth.com โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การคืนสินค้า เกิดขึ้นได้ 2 กรณี ได้แก่

การตีคืนสินค้า ในกรณีลูกค้าปฏิเสธบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่อง

เมื่อท่านได้รับสินค้าที่มีสัญลักษณ์ amprohealth.com บนกล่องบรรจุภัณฑ์/หรือในนามบริษัทอื่นภายใต้ชื่อ amprohealth.com แล้วพบว่ากล่องมีความชำรุด ฉีกขาด เปียก เปื่อย หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ก่อนถึงมือท่าน ขอให้ท่านถ่ายรูปกล่องพัสดุดังกล่าวไว้โดยถ่ายให้เห็นส่วนที่มีความเสียหาย แล้วปฏิเสธไม่เซ็นรับพัสดุดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของท่านเอง พัสดุจะถูกตีคืนไปยังเจ้าของสินค้าทันที โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนจากนั้นขอให้คุณแจ้งการตีคืนสินค้าให้ amprohealth.com ทราบที่ Email: [email protected] เราจะดำเนินการตรวจสอบสินค้าและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับท่านโดยเร็วที่สุด

การจัดส่งสินค้าคืน หลังจากที่ลูกค้าเปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว

หากท่านเปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ออกแล้วพบว่า ได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน สินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย สินค้ามีความชำรุดเสียหาย หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ขอให้คุณถ่ายรูปสินค้าดังกล่าวไว้ โดยถ่ายให้เห็นส่วนที่เกิดความเสียแล้วส่งคำร้องขอคืนสินค้ามาที่ amprohealth.com  หรืออีเมลมาที่ [email protected] เราจะดำเนินการตรวจสอบสินค้า เพื่อพิจารณาคำร้องขอคืนสินค้าของท่าน หากได้รับการตอบอนุมัติให้คืนสินค้าได้ ขอให้ท่านจัดส่งสินค้าดังกล่าวคืนแก่ทางบริษัทตามที่อยู่ผู้ส่งซึ่งระบุไว้บนกล่องบรรจุภัณฑ์ ค่าจัดส่งสินค้าคืนเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า โดยทางบริษัทจะพิจารณาชดเชยให้แก่ลูกค้าตามสมควร เช่น การให้ของแถม หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในกรณีที่ความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากฝั่ง amprohealth.com

ขั้นตอนการคืนสินค้า

ให้คุณส่งคำร้องขอคืนสินค้า โดยการเข้าสู่เว็บไซต์ amprohealth.com แล้วส่งอีเมลแจ้งรายการสั่งซื้อของท่าน จากนั้นแจ้ง “ขอคืนสินค้า” ที่ท่านไม่พึงพอใจ

1. ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 แบบคือ “ขอเปลี่ยนสินค้าใหม่” หรือ “ขอรับเงินคืน” จากนั้นให้ระบุเหตุผลความไม่พึงพอใจพร้อมแนบรูปสินค้า แล้วกดส่งคำร้องดังกล่าวให้ amprohealth.com
2. amprohealth.com จะพิจารณาคำร้องของท่าน แล้วจะแจ้งให้ท่านดำเนินการจัดส่งสินค้าคืนในลำดับต่อไป
3. กรณีที่ท่านไม่พึงพอใจสินค้าทุกรายการที่ได้รับ ขอให้จัดส่งสินค้าคืนทั้งหมด โดยส่งกล่องสินค้า ใบรับรองสินค้า (Certificate) อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับ รวมถึงของแถมตามโปรโมชั่นกลับคืนแก่ amprohealth.com ทั้งหมด
4. กรณีที่ท่านไม่พึงพอใจสินค้าเพียงบางรายการ ขอให้จัดส่งสินค้าชิ้นที่ไม่พอใจ พร้อมใบรับรองสินค้า (Certificate) และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวคืนทั้งหมด หากม่านไม่แน่ใจว่าต้องส่งคืนสิ่งใดบ้าง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ amprohealth.com ก่อนการจัดส่งสินค้าคืน
5. กรุณาบรรจุหีบห่อให้แน่นหนาเสมือนตอนที่คุณได้รับสินค้า เช่น ห่อด้วยพลาสติกกันแรงกระแทก (Air Bubble) เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้าที่ถูกส่งคืน
6. กรุณาเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับ ตามชื่อที่อยู่ ซึ่งระบุไว้บนกล่องพัสดุตอนที่ท่านได้รับสินค้า หากท่านไม่แน่ใจกรุณาสอบถามที่อยู่ในการจัดส่งจากเจ้าหน้าที่ amprohealth.com ก่อนจัดส่ง
7. กรุณาเขียนชื่อที่อยู่ผู้ส่ง เป็นชื่อที่อยู่ของท่านพร้อมทั้งเขียนคำว่า “คืนสินค้า” ไว้บนกล่อง ให้เห็นได้อย่างชัดเจน
8. กรุณาจัดส่งสินค้าคืนด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือบริการของ FedEx
หลังการจัดส่งสินค้า กรุณาแจ้งหมายเลขพัสดุ (Tracking Number) ให้ amprohealth.com ทราบ เพื่อให้เราสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าคืนได้
9. เมื่อ amprohealth.com ได้รับสินค้าคืนแล้ว จะมีการตรวจสอบว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ แล้วจึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้คุณ หรือพิจารณาคืนเงินให้เป็นลำดับต่อไป

amprohealth.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

1. กรณีสินค้าเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่บรรจุในกล่อง ด้านในกล่องมีซองพลาสติกเคลือบซองซีลอย่างดี สินค้าต้องยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และไม่ได้เกิดการชำรุดจากการเจาะ กัด ฉีก ขาด ตัด เหล่านี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
2. หากมีการหรือกระทำการอื่นใดที่ส่งผลให้สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม เช่น การเจาะ กัด ฉีก ขาด ตัด จะถือว่าสินค้าดังกล่าวพ้นจากการรับประกันทันที
3. กรณีสินค้าถูกซีลในบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ การคืนสินค้าจะต้องคืนตามสภาพเดิมที่ได้รับ หากลูกค้าทำการเจาะ กัด ฉีก ขาด ตัด แกะบรรจุภัณฑ์จนทำให้อากาศเข้าไปภายในถุงแล้ว จะถือว่าสินค้าดังกล่าวพ้นจากการรับประกันทันที และไม่สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้
4. สินค้าที่ไม่มีการรับประกันความพึงพอใจ เช่น รสชาติ อุปกรณ์ เครื่องมือ บรรจุภัณฑ์ ส่วนมากมักไม่รับประกันความพึงพอใจ ลูกค้ากรุณาอ่านเงื่อนไขการรับประกันก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า
5. ของแถมและของสมนาคุณที่ได้รับ ไม่สามารถขอเปลี่ยนคืนหรือแลกเป็นเงินสดได้

ข้อตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าจัดส่งสินค้าคืน amprohealth.com
amprohealth.com จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

กรณีสินค้าเกิดการชำรุดหลังหมดระยะเวลา 7 วัน

สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่ [email protected]

เงื่อนไขการคืนเงิน

amprohealth.com จะคืนเงินให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าระบุความต้องการว่า “ขอเงินคืน”
หากลูกค้าระบุความต้องการว่า “ขอเปลี่ยนสินค้าใหม่” หากสินค้านั้นหมดและไม่มีสินค้าชิ้นใหม่เปลี่ยนให้ amprohealth.com จะทำการคืนเงินให้ลูกค้าแทน
amprohealth.com จะโอนเงินคืนให้ลูกค้าภายใน 2-7 วันทำการ นับจากวันที่ amprohealth.com ได้ตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้าแล้ว