สารบัญตรวจเลือดและตรวจเช็คสุขภาพ

 1. การตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน ( Hormone Assays )
 2. การตรวจนับจำนวนเกล็ดเลือด ( Platelet Count )
 3. ตรวจหาค่าความผิดปกติของ ตับ Gamma GT ( GGTP )
 4. การตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง Red Blood Cell ( RBC )
 5. การตรวจ Total Protein บ่งบอกอะไร
 6. การตรวจ Globulin ในเลือดบ่งบอกอะไร
 7. การตรวจ อัลบูมิน ( Albumin ) ในเลือดจำเป็นอย่างไร
 8. การตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว White Blood Cell ( WBC )
 9. ค่า Erythrocyte Sedimentation Rate ( ESR ) บ่งบอกอะไร
 10. การตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count ( CBC )
 11. วิธีการอ่านค่าผลตรวจเลือด แปลผลแลป และดูค่าเลือดปกติ
 12. ตรวจสุขภาพ ( Health checkup ) มีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร?
 13. ตรวจหาความผิดปกติของ ตับอ่อน P-Amylase / Lipase
 14. การตรวจหาค่าปัสสาวะ Urine Spot MAU / Creatinine Ratio
 15. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Protein ( Random urine )
 16. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Magnesium
 17. การตรวจปัสสาวะหาค่า Blood Urea Nitrogen ( BUN ) หรือ Urine Urea N
 18. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Glucose
 19. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Osmolarity
 20. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine P-Amylase
 21. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Phosphorus
 22. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Calcium
 23. การตรวจปัสสาวะหาค่า กรดยูริก ( Uric Acid ) หรือ Urine Uric acid
 24. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Creatinine / Creatinine
 25. การตรวจปัสสาวะ ( Urinalysis )
 26. การตรวจแร่ธาตุและสารละลายในร่างกาย ( Electrolyte )
 27. การตรวจเลือดหา สัญญาณโรคกระดูก ( Bone Markers )
 28. ตรวจเบาหวาน ( Diabetes test )
 29. ความสำคัญของฮอร์โมน ( Hormone ) ในร่างกาย
 30. การตรวจเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจ
 31. การจัดการและการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ( Diabetes )
 32. ตรวจยีนก่อนสาย ป้องกันการกลายพันธุ์
 33. การตรวจของเหลวในร่างกาย ( Body Fluid )
 34. การตรวจของเหลวในไขสันหลัง Cerebrospinal Fluid ( CSF )
 35. การตรวจการทำงานของตับ ( Liver Function Test )
 36. การตรวจสาร Serum Glutamic Pyruvate Transaminase ( SGPT ) ในตับ
 37. การตรวจหาสาร Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase ( SGOT ) ในตับ
 38. การตรวจสาร Alkaline Phosphatase ( ALP ) ในตับ
 39. การคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index ( BMI )
 40. สารตรวจค่ามะเร็งกระเพาะอาหาร Bladder Tumor Antigen ( Urine BTA )
 41. Free PSA สารวัดค่า มะเร็งต่อมลูกหมาก ชนิดใหม่
 42. Total PSA สารตรวจวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก
 43. สารวัดค่ามะเร็งเต้านม Cancer Antigen 15-3 ( CA 15-3 )
 44. สารวัดค่ามะเร็งรังไข่ Cancer Antigen 125 ( CA 125 )
 45. มะเร็งทางเดินย่อยอาหาร สารวัดค่ามะเร็งทางเดินย่อยอาหาร Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 )
 46. ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ – สารวัดค่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ Carcinoembryonic Antigen ( CEA )