สารตรวจค่ามะเร็งกระเพาะอาหาร – Urine BTA

สารตรวจค่ามะเร็งกระเพาะอาหาร - Urine BTA
สารตรวจค่ามะเร็งกระเพาะอาหาร – Urine BTA

 

Urine BTA หรือ Bladder Tumor Antigen เป็นสารที่ใช้ใน การวัดค่ามะเร็งกระเพาะอาหารเพื่อตรวจหาสัญญาณมะเร็งกระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และใช้ติดตามผลการรักษา

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับ Urine BTA

Urine BTA เป็นสารวัดค่ามะเร็งกระเพาะอาหาร ที่จะใช้ในการตรวจน้ำปัสสาวะ เพื่อหาสารแปลกปลอมและสัญญาณของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ สำหรับการตรวจปัสสาวะ จะใช้ปัสสาวะที่ได้จากการขับถ่ายใหม่ๆ โดยจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ได้แต่จะต้องไม่เกินเที่ยงวันของวันนั้น เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีความแม่นยำมากที่สุด

วัตถุประสงค์ที่ตรวจ Urine BTA

ตรวจคัดกรองเพื่อดูว่ากำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือไม่เพื่อจะได้ทำการตรวจรักษาต่อไป
ตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา โดยจะใช้ประเมินว่าการรักษาที่ใช้อยู่ได้ผลหรือเกิดความล้มเหลว ซึ่งการตรวจเพื่อติดตามผลการรักษานี้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจการใช้กล้องส่องทะลุผ่านช่องทางปัสสาวะ เป็นต้น

เพราะอะไรจึงตรวจหามะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วย Urine BTA

เพราะว่าโดยปกติหากเป็นมะเร็งดังกล่าว ผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะจะมีโปรตีนชนิดพิเศษที่เรียกว่า NMP 22 อยู่ จากนั้นเมื่อสิ้นอายุขัย โปรตีนชนิดนี้จะหลุดและปนไปกับน้ำปัสสาวะ เมื่อนำน้ำปัสสาวะมาตรวจจึงสามารถวิเคราะห์หาค่า Urine BTA ได้นั่นเอง

ค่าปกติของ Urine BTA และ NMP 22

สำหรับค่าปกติของ Urine BTA และ NMP 22 จะมีค่าปกติเท่ากับ

Urine BTA :  < 14  units/mL
Urine NMP 22 :  < 10  units/mL

และนอกจากค่าดังกล่าวแล้ว ก็สามารถยึดตามค่าที่ระบุไว้ในใบรายงานผลการตรวจเลือดได้อีกด้วย

ค่าความผิดปกติของ Urine BTA

ค่าความผิดปกติของ Urine BTA ให้ยึดตามผลการตรวจดังนี้

หากค่าไปในทางน้อย ให้ถือว่าปกติ
หากค่าไปในทางมาก ให้ถือว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

เอกสารอ้างอิง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์. รู้ก่อนเข้าใจการตรวจรักษามะเร็ง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here