CA 15-3 สารวัดค่ามะเร็งเต้านม
CA 15-3 เป็นสารที่จะใช้ในการวัดค่าเพื่อหามะเร็งเต้านม ว่าผู้ป่วยกำลังป่วยด้วยมะเร็งเต้านมจริงๆ และติดตามผลการรักษามะเร็งเต้านม

สารวัดค่ามะเร็งเต้านม

สารวัดค่ามะเร็งเต้านม CA 15-3 หรือ Cancer Antigen 15-3 คือ สารโปรตีน ( Glycoprotein ) ที่หลั่งจากเซลล์เนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติ โดยเฉพาะจากเซลล์มะเร็งเต้านม ซึ่งใช้ในการวัดค่าเพื่อหามะเร็งเต้านมหรือเพื่อติดตามผลการรักษามะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจาย และการกลับเป็นใหม่ของโรคหลังการรักษา แต่ไม่นิยมใช้ในมะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่ม     

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับสารวัดค่า มะเร็งเต้านม

Cancer Antigen 15-3 คือเป็นสารที่ใช้เพื่อตรวจหาสัญญาณบ่งชี้มะเร็งเต้านมและมักจะใช้ควบคู่ไปกับสาร CA 27-29 เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความแม่นยำ ว่าผู้ป่วยกำลังป่วยด้วยมะเร็งเต้านมจริงๆ

Cancer Antigen 15-3 จะไม่ค่อยมีผลต่อมะเร็งเต้านมในระยะแรกมากนัก ทำให้การตรวจในช่วงแรกของการมะเร็งอาจได้ค่าที่ไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจาก CA 15-3 เป็นสารชีวเคมีแปลกปลอมที่ได้ผลิตขึ้นมาจากเซลล์กลายพันธุ์ของเซลล์เต้านมนั่นเอง

การตรวจพบค่า CA 15-3 ที่สูงจนผิดปกติ อาจไม่ใช่มะเร็งเต้านมเสมอไป แต่อาจเป็นเพราะมะเร็งชนิดอื่นๆ เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งรังไข่หรือมะเร็งปอด เป็นต้น

ในบางคนที่ไม่ได้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง ก็อาจตรวจพบค่าความผิดปกติของ CA 15-3 ได้เหมือนกัน เช่นผู้ที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบ มีสภาวะก้อนเนื้อบวมเทียมที่เต้านม หรืออยู่ในระยะที่กำลังให้นมบุตร จึงทำให้ผลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

การตรวจหาค่า Cancer Antigen 15-3 มักจะพบว่ามีค่าความผิดปกติสูงมากจนเกินไปเมื่อ เป็นมะเร็งเต้านมในระยะกำลังลุกลามแล้ว อาจกลับฟื้นขึ้นมาอีกหลังจากที่ได้ทำการรักษาจนหายแล้ว หรือ ลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ แม้ว่าจะได้ทำการผ่าตัดเต้านมทิ้งไปแล้ว

ค่าปกติของ CA 15-3 และ CA 27-29

โดยปกติแล้วค่า CA 15-3 จะมีความปกติอยู่ที่ CA 15-3 : < 22 units / mLและค่า CA 27-29 จะมีความปกติอยู่ที่ CA 27 – 29  : <38  units / mL หรืออาจยึดตามค่าที่ระบุไว้ในใบรายงานผลการตรวจเลือดนั่นเอง  

ค่าความผิดปกติของ Cancer Antigen 15-3

สำหรับการตรวจหาค่าความผิดปกติของ CA 15-3 ให้ดูว่า หากค่าไปในทางน้อย ถือว่าปกติ แต่หากค่าไปในทางมาก ให้ถืว่ากำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมอย่างแน่นอน และอาจกำลังอยู่ในระยะที่มีการแพร่กระจายและลุกลามอีกด้วย

ร่วมตอบคำถามกับเรา

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์. รู้ก่อนเข้าใจการตรวจรักษามะเร็ง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.