วิธีการประเมินความเสี่ยงความเครียด ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
การประเมินความเครียด ( Stress Appraisal ) คือ การวิเคราะห์ การประเมิน และการป้องกันความเสี่ยงจากความเครียดเป็นกระบวนการทางสุขภาพจิต

การประเมินความเครียด คืออะไร

การประเมินความเครียด ( Stress Appraisal ) คือ การวิเคราะห์ การประเมิน และการป้องกันความเสี่ยงจากความเครียดเป็นกระบวนการทางสุขภาพจิต เพราะความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคนสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความเครียดมีหลายอย่าง เช่น รายได้ที่ไม่พอเพียง หนี้สิน ภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ความเจ็บป่วย ความคาดหวัง ปัญหาในครอบครัว การแข่งขันที่สูงขึ้น ความเครียดจากการทำงาน และความเครียดจากการเรียน เป็นต้น

วิธีการประเมินความเสี่ยงจากความเครียด แบบ ( ST-5 )

แบบประเมินความเครียด 5 ข้อ (ST-5) เพื่อประเมินอาการหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะ 2 – 4 สัปดาห์ ขอให้ท่านลองประเมินตนเองโดยให้คะแนน 0 – 3 ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน แบ่งการประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้

1) คะแนน 0 หมายถึง แทบไม่มี
2) คะแนน 1 หมายถึง เป็นบางครั้ง
3) คะแนน 2 หมายถึง บ่อยครั้ง
4) คะแนน 3 หมายถึง เป็นประจำ

ตารางแบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง

ข้อที่  อาการหรือความรู้สึกที่เกิด
ในระยะ 2 – 4 สัปดาห์ 
แทบไม่มี (0) บางครั้ง (1) บ่อยครั้ง (2) เป็นประจำ (3)
1 มีปัญหาการนอน เช่น นอนไม่หลับหรือนอนมาก
2 มีสมาธิน้อยลง
3 รู้สึกหงุดหงิด / กระวนกระวาย / สับสน / กังวลใจ
4 รู้สึกเบื่อ / เซ็ง
5 ไม่อยากพบปะผู้คน

การแปรผลการประเมินความเครียด

การแปรผลจะคิดเป็นคะแนนรวมระหว่าง 0 – 15 คะแนน มีจุดตัดคะแนนที่ น้อยกว่า 4 เพื่อจำแนกภาวะเครียดเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. 0 – 4 คะแนน หมายถึง กลุ่มที่ไม่มีความเครียด หรือเครียดน้อย
2. 5 – 7 คะแนน หมายถึง สงสัยว่ามีปัญหาความเครียด หรือเครียดปานกลาง
3. 8 คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีความเครียดสูง

เมื่อใดก็ตามที่มีผลของระดับความเครียดสูง คือ ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดหลัง ปวดบ่าหรือไหล่ ไม่มีสมาธิ ไม่อยากพบปะผู้คน และนอนไม่หลับ สำหรับบางคนควรใช้เวลาในการปรับตัวหรือแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน เช่น การพูดคุยกับคนที่คุณสบายใจ ใช้เวลาทำกิจกรรมที่คุณชอบ หรืออยู่ในสถานที่ที่ทำให้สมองผ่อนคลายจากความเครียด แต่ถ้ารู้สึกว่ามีอาการเครียดรุนแรงมากขึ้น ควรไปพบแพทย์ขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลดความเครียด

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม