Free PSA สารวัดค่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดใหม่
Free PSA เป็นสารที่ได้มาจากสารชีวเคมีแปลกปลอมจากต่อมลูกหมาก สารตัวนี้จะลอยอยู่ในกระแสเลือดอย่างอิสระ

Free PSA

Free  PSA เป็น สารที่ใช้ในการวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมากชนิดใหม่ ซึ่งสารตัวนี้เพิ่งจะได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้นั่นเอง

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับ Free  PSA

Free PSA เป็นสัญญาณบ่งชี้ มะเร็งต่อมลูกหมาก ชนิดใหม่ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติให้นำมาใช้ได้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที 10 มีนาคม ค.ศ. 1998 โดยคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ ซึ่งในปัจจุบันก็มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายเช่นกัน

Free PSA เป็นสารที่ได้มาจากสารชีวเคมีแปลกปลอมจากต่อมลูกหมาก เหมือนกับสาร PSA แต่สารตัวนี้พบว่าจะลอยอยู่ในกระแสเลือดอย่างอิสระ ซึ่งต่างจาก PSA ที่จะต้องจับตัวกับโปรตีนก่อนจึงจะเข้าไปในกระแสเลือดได้ นอกจากนี้หน่วยในการตรวจหาค่าความเสี่ยงมะเร็ง ก็จะใช้เป็นหน่วยนับเปอร์เซ็นต์ โดยหากพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ของ Free  PSA ต่ำมาก ก็แปลว่ามีแนวโน้มเป็น มะเร็งต่อมลูกหมาก สูงมากเช่นกัน

สำหรับการตรวจหาสัญญาณบ่งชี้มะเร็งด้วยค่าเปอร์เซ็นต์ของ Free PSA ในทางวิชาการได้มีการสรุปไว้ดังนี้
ให้ยึดค่า Free  PSA ที่ 25% เป็นหลัก โดยพบว่า หากค่า Free PSA มีเปอร์เซ็นต์มากกว่า 25 แสดงว่าไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมีโอกาสเป็นน้อยมาก หากค่า Free PSA มีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 25 แสดงว่าน่าจะมีแนวโน้มเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูงมาก แต่เพื่อความแน่นอน แพทย์จะตรวจด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อความเป็นไปได้ของ มะเร็งต่อมลูกหมาก

Free PSA นิยมนำมาใช้ในการตรวจเพื่อความแม่นยำเมื่อผู้ตรวจ PSA พบว่าค่า PSA อยู่ระหว่าง 4-10 ng/mL โดยเป็นเขตบ่งชี้สีเทาที่ผู้ป่วยอาจเป็นหรือไม่เป็น มะเร็งต่อมลูกหมาก ก็ได้ ซึ่งการตรวจหาความแม่นยำด้วย Free  PSA อีกครั้ง ก็จะให้ผลที่รวดเร็วมากกว่าการใช้วิธีแบบเดิมๆ ที่ต้องตรวจไปจนถึงขั้นการเจาะเนื้อมาตรวจ โดยเป็นขั้นตอนที่สิ้นเปลืองเวลาและเสียค่าใช้จ่ายมากพอสมควร

ผลการตรวจ Free PSA

พบว่าค่า Free PSA มีมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแน่นอน
พบว่าค่า Free PSA มีน้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าเป็น มะเร็งต่อมลูกหมาก แต่จะอยู่ในระยะไหนนั้น ก็ต้องตรวจเช็คอีกทีค่าความปกติของ Free  PSA

ค่าความปกติของ Free  PSA

Free  PSA: >25% หรือให้ยึดเอาตามค่าที่ระบุไว้ในใบรายงานผลการตรวจเลือดค่าความผิดปกติของ Free  PSA

ค่าความผิดปกติของ Free  PSA

ค่า Free  PSA ที่ได้ไปในทางน้อย แสดงว่าอาจป่วยเป็น มะเร็งต่อมลูกหมาก โดยความรุนแรงก็จะขึ้นอยู่กับคาตัวเลขของจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลง
ค่า Free  PSA ที่ได้ไปในทางมาก แสดงว่าไม่เป็น มะเร็งต่อมลูกหมาก หรืออาจเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ มะเร็งต่อมลูกหมาก แน่นอน

ร่วมตอบคำถามกับเรา

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

เอกสารอ้างอิง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์. รู้ก่อนเข้าใจการตรวจรักษามะเร็ง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.